วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

การจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
การจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี

การจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี

-ข้อมูลจาก สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย

บทนำ

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรของประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการผลิตและนำเข้าสารเคมีอันตรายชนิดต่าง ๆ มาใช้ในประเทศเป็นจำนวนมาก และปัญหาหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือ การเพิ่มขึ้นของการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีทั้งในกระบวนการผลิต การจัดเก็บและการขนส่งสารเคมี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากสถิติการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี ทั่วประเทศในช่วงปี 2542 - ปัจจุบัน    มีจำนวนทั้งสิ้น 142 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 962 คน และผู้เสียชีวิต 126 คน มูลค่าความเสียหายประมาณ 2000 ล้านบาท ทั้งนี้ ภัยจากสารเคมีเป็นภัยเฉพาะด้านที่มีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะจาก หลายหน่วยงานในการปฏิบัติการตอบโต้เหตุ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องจัดทำมาตรการเตรียมความพร้อม ให้หน่วยงานท้องถิ่นและภูมิภาคสามารถรองรับอุบัติภัยจากสารเคมีได้ โดยให้มีการเตรียมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีแนวปฏิบัติชัดเจน การเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ระดับบัญชาการในด้านการสั่งการตามระบบ บัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ (Incident Command System) และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินในด้านเทคนิคการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี รวมทั้งการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสืบไป

 

วงจรการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี (Hazardous Materials Safety Continuum) เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

weast

 

อ่านต่อ...

อ่าน 28539 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

our company partners