วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ข้อมูลและพื้นฐานของการทำงานในโรงงาน ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)
ข้อมูลและพื้นฐานของการทำงานในโรงงาน

ข้อมูลและพื้นฐานของการทำงานในโรงงาน

00 หลักการพื้นฐานการใช้สารเคมี [download]
01 การจัดผังห้องเก็บสารเคมีและห้องปฏิบัติการ [download]
02 การแยกกลุ่มสารเคมีตามประเภทคุณสมบัติ [download]
03 การออกแบบระบบระบายอากาศ [download]

04 ความรู้พื้นฐานการดับเพลิง
4.1 เอกสารแนบ  [เครื่องดับเพลิง : คู่มือการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ] [download]
4.2 แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงและ อพยพ [download]
4.3 เครื่องดับเพลิง (Fire Extinguishers) [download]

05 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการทำงาน กับสารเคมี [PPE] [download]
06 หลักการเมื่อพบเหตุเหตุอุบัติภัยจากสารเคมี และไฟไหม้ และ การจัดการอุบัติภัยเบื้องต้นจากสารเคมี [download]
07 ฉลากสารเคมีและความหมายสัญลักษณ์ต่างๆ [download]
08 การเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี [download]
09 การป้องกันตัวเองจากสารเคมี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น [download]
10 สารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ [download]
11 วิธีกำจัดสารเคมี [download]
12 วิธีกำจัดขยะติดเชื้อ [download]
13 ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย [download]
14 อันตรายจากสารเคมี [download]
15 การเลือกชนิดของ Safety Cabinet [download]
16 การต่อสายดินเครื่องใช้ไฟฟ้า [download]
17 หลักการพื้นฐานการบริหารด้านความปลอดภัย และตัวอย่างนโยบายและแบบฟอร์มที่มีใช้อยู่ในโรงงานจริง [download]
18 คุณสมบัติและนโยบายต่างๆ [download]
19 การเขียนโครงสร้างพื้นฐาน[download]
20.ความรู้ทาง MSDS [download]
21.หลักการทำให้เกิดเพลิงไหม้น้อยที่สุด [download]
22, แนวทางการเขียนแผนดับเพลิง
23. แบบฟอร์ม check list [download]

 

 

 

อ่าน 29968 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

our company partners