วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

Link website เวป ให้ความรู้ด้านเซฟตี้

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เวป ให้ความรู้ด้านเซฟตี้

 

เวป ให้ความรู้ด้านเซฟตี้

National Safety Website more

World Helth Organization

เวปไซด์ผู้ให้ความรู้ในประเทศ

หน่วยงานรับรองมาตรฐาน

เอกสารสำหรับการอบรม

Other Links :

 

คู่มือความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  
 

 

แหล่งที่มาข้อมูล http://www.jorpor.com

 

คู่มือความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม : Safety Manual [Thai Version ]

คู่มือปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน
คู่มือปฏิบัติการประเมิน
ความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน

Upload : 14 May '09
ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการ
ใช้ไฟฟ้า

Upload : 27 Apr '09
ที่มา : การไฟฟ้านครหลวง
คู่มือความปลอดภัย
คู่มือความปลอดภัย
ตัวอย่างที่ 6
รอ Upload
คู่มือความปลอดภัย
คู่มือความปลอดภัย
ตัวอย่างที่ 5
รอ Upload

Oxygen Explosion
การป้องกันการเกิดเพลิง
ไหม้ และการระเบิดจาก
การใช้ออกซิเจน
Upload : Jan '08
ที่มา : สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Safety Operation
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทำงาน

Upload : Jan '08
ที่มา : สถาบันวิจัยความปลอดภัยฯ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Machine Guarding
การ์ดป้องกัน
อันตรายจากเครื่องจักร

Upload : Jan '08
ที่มา : สถาบันวิจัยความปลอดภัยฯ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การเคลื่อนย้ายวัสดุ
อย่างปลอดภัย

Upload : Jan '08
ที่มา : สถาบันวิจัยความปลอดภัยฯ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Ergonomics
การยศาสตร์ใน
สถานที่ทำงาน

Upload : Jan '08
ที่มา : สถาบันความปลอดภัยฯ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Material Handling
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายวัสดุด้วยมือใน
อุตสาหกรรมขายปลีก
Upload : Jan '08
ที่มา : สถาบันความปลอดภัยฯ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Ventilation
การระบายอากาศเพื่อ
ควบคุมมลพิษในการทำงาน

Upload : Jan '08
ที่มา : สถาบันความปลอดภัยฯ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คู่มือการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงงาน
ผลิตสีและทินเนอร์

Upload : Jan '08
ที่มา : สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Emergency Response Plan
คู่มือการจัดทำแผน
ปฏิบัติการฉุกเฉินจาก
สารเคมีระดับจังหวัด

Upload : Jan '08
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงวิทยาศาสตร์

คู่มือการขนส่งอันตราย
Upload : Jan '08
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงวิทยาศาสตร์

คู่มือการระงับอุบัติภัย
จากสารเคมีอันตราย

Upload : Jan '08
ที่มา : ศูนย์สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน
สารเคมี กรมควบคุมมลพิษ

คู่มือประชาชนเพื่อการ
แยกขยะอันตรายจากชุมชน

Upload : Jan '08
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
คู่มือการตรวจวัดมลพิษ
ทางอากาศจากปล่องปล่อย
ทิ้งอากาศเสีย ฉบับที่ 1

Upload : Jan '08
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
คู่มือการตรวจวัดมลพิษ
ทางอากาศจากปล่องปล่อย
ทิ้งอากาศเสีย ฉบับที่ 2

Upload : Jan '08
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
TIS 18000 Manual
มอ.ก.18000 มาตรฐาน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

Upload : Jan '08
ที่มา :สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

ฟิตเครื่องยนต์ ลดมลพิษ
( ประหยัดเงินคุณ ประหยัด
เงินชาติ )

Upload : Jan '08
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
หลักการตรวจวัดและขั้นตอน
การปรับเทียบสำหรับการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

Upload : Jan '08

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


คู่มือการเฝ้าระวังการ
สูญเสียการได้ยิน

Upload : Apr '08
ที่มา : สำนักโรคจากการประกอบ
อาชีพ
และสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Air Noise Law
รวมกฏหมายเกี่ยวกับ
มลพิษทางเสียงและ
ความสั่นสะเทือน

Upload : Apr '08

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
Air Sound PCD
คู่มือการตรวจวัดระดับ
เสียงโดยทั่วไป

Upload : Apr '08
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

Noise Inspection

คู่มือวัดเสียงรบกวน
( Noise Inspection )

Upload : Apr '08
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

Guideline Noise
คู่มือวัดเสียงรบกวน
( Guideline Noise Inspection)

Upload : Apr '08

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

โรคจากการทำงาน
Upload : Apr '08
ที่มา : นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล
โรงพยาบาลนพรัตน์ ราชธานี


Ergonomic เบื้องต้น
สำหรับหัวหน้างาน

Upload : Apr '08

ที่มา : นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล
โรงพยาบาลนพรัตน์ ราชธานี

ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง
Upload : Apr '08
ที่มา : กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

แนวทางและเกณฑ์วินิจฉัย
โรคจากการทำงาน (2547)

Upload : Apr '08

ที่มา : สำนักกองทุนเงินทดแทนและ
โรงพยาบาลนพรัตน์ ราชธานี

Aerobic
Upload : Apr '08

Law : Noise
Upload : Apr '08

คู่มืออุบัติเหตุเป็นศูนย์
โดยวิธี KYT

Upload :2 May '08
ที่มา : สถาบันวิจัยความปลอดภัยฯ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


คู่มือการจัดการซากผลิต
ภัณฑเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเลคทรอนิคส์

Upload :10 May '08
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

คู่มือปฏิบัติการ
นักรบสิ่งแวดล้อม
( โรงงานอุตสาหกรรม )

Upload : 15 Jun '08

ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

คู่มือความรู้พื้นฐานสำหรับ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม

Upload : 15 Jun '08
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

คู่มือการจัดการของเสีย
ของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

Upload : 15 Jun '08
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

Upload : 4 Jul '08
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

แบบสำรวจการปรับปรุง
สภาพการทำงาน
สำหรับผู้ทำงานที่บ้าน

Upload : 13 Jul '08
ที่มา : สถาบันความปลอดภัยฯ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


แบบสำรวจการปรับปรุง
สภาพการทำงาน
ในสถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็ก

Upload : 13 Jul '08
ที่มา : สถาบันความปลอดภัยฯ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


แบบสำรวจการปรับปรุง
สภาพการทำงาน
ในงานภาคเกษตร

Upload : 13 Jul '08
ที่มา : สถาบันความปลอดภัยฯ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ประหยัดน้ำมัน
ตั้งแต่ขับ..จนดับเครื่อง

Upload : 26 Sep '08
ที่มา : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวง พลังงาน

CSR
CSR เข็มทิศธุรกิจ
เพื่อสังคม

Upload : 27 Oct '08
ที่มา : คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน


การควบคุมไอน้ำมันเชื้อ
เพลิง ของคลังน้ำมันเชื้อเพลิง

Upload : 30 Oct '08
ที่มา : สำนักความปลอดภัยธุรกิจ
น้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มาข้อมูล http://www.jorpor.com

 

.

 

 

อ่าน 33218 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

our company partners